Class BildeBokFrame

java.lang.Object
 |
 +--java.awt.Component
    |
    +--java.awt.Container
       |
       +--java.awt.Window
          |
          +--java.awt.Frame
             |
             +--javax.swing.JFrame
                |
                +--BildeBokFrame
All Implemented Interfaces:
javax.accessibility.Accessible, java.awt.event.ActionListener, java.util.EventListener, java.awt.image.ImageObserver, java.awt.MenuContainer, javax.swing.RootPaneContainer, java.io.Serializable, javax.swing.WindowConstants

public class BildeBokFrame
extends javax.swing.JFrame
implements java.awt.event.ActionListener

Program: BildeBok
File: BildeBokFrame.java
Description: Main-klassen som starter opp programmet, og setter opp GUI
Author: Kenneth Stigen - kenneths@frodo.hiof.no
Environment: Windows - jdk 1.3.1
Notes: Dette er en del av prosjektet i grafisk databehandling V2002

See Also:
Serialized Form

Nested Class Summary
 
Nested classes inherited from class javax.swing.JFrame
javax.swing.JFrame.AccessibleJFrame
 
Nested classes inherited from class java.awt.Frame
java.awt.Frame.AccessibleAWTFrame
 
Nested classes inherited from class java.awt.Window
java.awt.Window.AccessibleAWTWindow
 
Nested classes inherited from class java.awt.Container
java.awt.Container.AccessibleAWTContainer
 
Nested classes inherited from class java.awt.Component
java.awt.Component.AccessibleAWTComponent, java.awt.Component.BltBufferStrategy, java.awt.Component.FlipBufferStrategy
 
Field Summary
 
Fields inherited from class javax.swing.JFrame
accessibleContext, EXIT_ON_CLOSE, rootPane, rootPaneCheckingEnabled
 
Fields inherited from class java.awt.Frame
CROSSHAIR_CURSOR, DEFAULT_CURSOR, E_RESIZE_CURSOR, HAND_CURSOR, ICONIFIED, MAXIMIZED_BOTH, MAXIMIZED_HORIZ, MAXIMIZED_VERT, MOVE_CURSOR, N_RESIZE_CURSOR, NE_RESIZE_CURSOR, NORMAL, NW_RESIZE_CURSOR, S_RESIZE_CURSOR, SE_RESIZE_CURSOR, SW_RESIZE_CURSOR, TEXT_CURSOR, W_RESIZE_CURSOR, WAIT_CURSOR
 
Fields inherited from class java.awt.Component
BOTTOM_ALIGNMENT, CENTER_ALIGNMENT, LEFT_ALIGNMENT, RIGHT_ALIGNMENT, TOP_ALIGNMENT
 
Fields inherited from interface javax.swing.WindowConstants
DISPOSE_ON_CLOSE, DO_NOTHING_ON_CLOSE, HIDE_ON_CLOSE
 
Fields inherited from interface java.awt.image.ImageObserver
ABORT, ALLBITS, ERROR, FRAMEBITS, HEIGHT, PROPERTIES, SOMEBITS, WIDTH
 
Constructor Summary
BildeBokFrame()
          Constructor Kaller standard metoder for å sette i gang en frame.
 
Method Summary
 void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e)
          actionPerformed
 void enableAnim(boolean enable)
          enableAnim
 void enableTurn(boolean enable)
          enableTurn
 float getLastX()
           
 float getLastZ()
           
 float getRotX()
          De påfølgende 4 metoder returnerer de x og z rotasjonene.
 float getRotZ()
           
static void main(java.lang.String[] args)
          main
 boolean mIsMoving()
           
 
Methods inherited from class javax.swing.JFrame
addImpl, createRootPane, frameInit, getAccessibleContext, getContentPane, getDefaultCloseOperation, getGlassPane, getJMenuBar, getLayeredPane, getRootPane, isDefaultLookAndFeelDecorated, isRootPaneCheckingEnabled, paramString, processWindowEvent, remove, setContentPane, setDefaultCloseOperation, setDefaultLookAndFeelDecorated, setGlassPane, setJMenuBar, setLayeredPane, setLayout, setRootPane, setRootPaneCheckingEnabled, update
 
Methods inherited from class java.awt.Frame
addNotify, finalize, getCursorType, getExtendedState, getFrames, getIconImage, getMaximizedBounds, getMenuBar, getState, getTitle, isResizable, isUndecorated, remove, removeNotify, setCursor, setExtendedState, setIconImage, setMaximizedBounds, setMenuBar, setResizable, setState, setTitle, setUndecorated
 
Methods inherited from class java.awt.Window
addPropertyChangeListener, addPropertyChangeListener, addWindowFocusListener, addWindowListener, addWindowStateListener, applyResourceBundle, applyResourceBundle, createBufferStrategy, createBufferStrategy, dispose, getBufferStrategy, getFocusableWindowState, getFocusCycleRootAncestor, getFocusOwner, getFocusTraversalKeys, getGraphicsConfiguration, getInputContext, getListeners, getLocale, getMostRecentFocusOwner, getOwnedWindows, getOwner, getToolkit, getWarningString, getWindowFocusListeners, getWindowListeners, getWindowStateListeners, hide, isActive, isFocusableWindow, isFocusCycleRoot, isFocused, isShowing, pack, postEvent, processEvent, processWindowFocusEvent, processWindowStateEvent, removeWindowFocusListener, removeWindowListener, removeWindowStateListener, setCursor, setFocusableWindowState, setFocusCycleRoot, setLocationRelativeTo, show, toBack, toFront
 
Methods inherited from class java.awt.Container
add, add, add, add, add, addContainerListener, applyComponentOrientation, areFocusTraversalKeysSet, countComponents, deliverEvent, doLayout, findComponentAt, findComponentAt, getAlignmentX, getAlignmentY, getComponent, getComponentAt, getComponentAt, getComponentCount, getComponents, getContainerListeners, getFocusTraversalPolicy, getInsets, getLayout, getMaximumSize, getMinimumSize, getPreferredSize, insets, invalidate, isAncestorOf, isFocusCycleRoot, isFocusTraversalPolicySet, layout, list, list, locate, minimumSize, paint, paintComponents, preferredSize, print, printComponents, processContainerEvent, remove, removeAll, removeContainerListener, setFocusTraversalKeys, setFocusTraversalPolicy, setFont, transferFocusBackward, transferFocusDownCycle, validate, validateTree
 
Methods inherited from class java.awt.Component
action, add, addComponentListener, addFocusListener, addHierarchyBoundsListener, addHierarchyListener, addInputMethodListener, addKeyListener, addMouseListener, addMouseMotionListener, addMouseWheelListener, bounds, checkImage, checkImage, coalesceEvents, contains, contains, createImage, createImage, createVolatileImage, createVolatileImage, disable, disableEvents, dispatchEvent, enable, enable, enableEvents, enableInputMethods, firePropertyChange, firePropertyChange, firePropertyChange, getBackground, getBounds, getBounds, getColorModel, getComponentListeners, getComponentOrientation, getCursor, getDropTarget, getFocusListeners, getFocusTraversalKeysEnabled, getFont, getFontMetrics, getForeground, getGraphics, getHeight, getHierarchyBoundsListeners, getHierarchyListeners, getIgnoreRepaint, getInputMethodListeners, getInputMethodRequests, getKeyListeners, getLocation, getLocation, getLocationOnScreen, getMouseListeners, getMouseMotionListeners, getMouseWheelListeners, getName, getParent, getPeer, getPropertyChangeListeners, getPropertyChangeListeners, getSize, getSize, getTreeLock, getWidth, getX, getY, gotFocus, handleEvent, hasFocus, imageUpdate, inside, isBackgroundSet, isCursorSet, isDisplayable, isDoubleBuffered, isEnabled, isFocusable, isFocusOwner, isFocusTraversable, isFontSet, isForegroundSet, isLightweight, isOpaque, isValid, isVisible, keyDown, keyUp, list, list, list, location, lostFocus, mouseDown, mouseDrag, mouseEnter, mouseExit, mouseMove, mouseUp, move, nextFocus, paintAll, prepareImage, prepareImage, printAll, processComponentEvent, processFocusEvent, processHierarchyBoundsEvent, processHierarchyEvent, processInputMethodEvent, processKeyEvent, processMouseEvent, processMouseMotionEvent, processMouseWheelEvent, removeComponentListener, removeFocusListener, removeHierarchyBoundsListener, removeHierarchyListener, removeInputMethodListener, removeKeyListener, removeMouseListener, removeMouseMotionListener, removeMouseWheelListener, removePropertyChangeListener, removePropertyChangeListener, repaint, repaint, repaint, repaint, requestFocus, requestFocus, requestFocusInWindow, requestFocusInWindow, reshape, resize, resize, setBackground, setBounds, setBounds, setComponentOrientation, setDropTarget, setEnabled, setFocusable, setFocusTraversalKeysEnabled, setForeground, setIgnoreRepaint, setLocale, setLocation, setLocation, setName, setSize, setSize, setVisible, show, size, toString, transferFocus, transferFocusUpCycle
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 
Methods inherited from interface java.awt.MenuContainer
getFont, postEvent
 

Constructor Detail

BildeBokFrame

public BildeBokFrame()
Constructor Kaller standard metoder for å sette i gang en frame.

Method Detail

main

public static void main(java.lang.String[] args)
main

Parameters:
args - Argumentene som er gitt inn når en kjører programmet Setter i gang showet..

getRotX

public float getRotX()
De påfølgende 4 metoder returnerer de x og z rotasjonene. Koden som tar seg av rotering av boken gjennom musen, er meget inspirert av Børre Stenseth sin tilsvarende kode.


getRotZ

public float getRotZ()

getLastX

public float getLastX()

getLastZ

public float getLastZ()

mIsMoving

public boolean mIsMoving()

enableTurn

public void enableTurn(boolean enable)
enableTurn

Parameters:
enable - Verdien som bestemmer om TurnPage knappen skal være enablet

enableAnim

public void enableAnim(boolean enable)
enableAnim

Parameters:
enable - Verdien som bestemmer om OpenBook knappen skal være enablet

actionPerformed

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent e)
actionPerformed

Specified by:
actionPerformed in interface java.awt.event.ActionListener
Parameters:
e - ActionEvent som forteller om hva som har skjedd Denne metoden registrerer hvilken knapp som har blitt trykket på og hvilke følger det skal få.