HØit Nr. 1-98
Previous article Next article TOC: Nr. 1, 1998 Previous Issue Next Issue About HØit  


Bør vitenskapen satse mer på UFO-forskning?

Erling Strand            

Erling Strand var på et arbeidseminar i USA sist høst. Det var organisert av Society for Scientific Exploration (SSE), og ledet av professor Peter Sturrock fra Stanford University, som også er president i SSE. Hovedhensikten med seminaret var å se om det nå finnes et vitenskapelig faglig grunnlag for å starte et større forskningsprogram på UFO. 
UFO er forkortelsen for Uidentifisert Flygende Objekt. Ordet “objekt” kan gi inntrykk av at det er noe “fysisk”. Det er derfor en dårlig forkortelse, for i de aller fleste tilfeller ses dette kun som et lys. En mer riktig forkortelse kunne vært UAF; Ukjent Atmosfærisk Fenomen. Allikevel brukes forkortelsen UFO, da den er så innarbeidet. En mer presis definisjon av UFO, er: “Et rapportert fenomen på himmelen, i luftrommet eller på bakken, som etter å ha vært grundig undersøkt av  kvalifiserte personer, fremdeles må karakteriseres som uidentifisert.” 
I pressemeldingen som ble gitt ut etter seminaret sies det at: “Ærlige mennesker rapporterer merkelige observasjoner. Ikke alle av disse har åpenbare forklaringer. Så hva er disse «ikke så åpenbare» forklaringene? Vitenskapen bør spille en mer aktiv rolle i å løse dette 50 år gamle mysteriet. Dette seminaret er et steg i den retningen.” 
 


 

Det er foreløpig ingen forskningsinstans i den vestlige verden som har startet noe stort forskningsprogram for å finne ut hva UFO er. Både vitenskapsmenn og andre spør om det ikke snart er på tide. Hva eventuelt militæret bedriver i dette felt er ukjent. 
Det er kun i Frankrike som det er en statlig ansatt vitenskapmann som jobber fulltid med dette. I USA finnes det noen private grupperinger som har fått noe støtte av det private næringsliv for å arbeide med UFO-spørsmålet. Foreløpig virker det ikke som om noen av disse har en tung forankring i et etablert forskningsmiljø eller som har presentert et forskningsprogram på å løse UFO-gåten. 
En av de viktigste årsakene til at det ikke er startet noe stort forskningsprogram på å finne ut av hva UFO er, er konklusjonen i Condon-rapporten. 
 

Condon-rapporten

I 50- og 60-åra kom det inn mange UFO-rapporter til det amerikanske forsvaret. Det var bakgrunnen til at US Air Force, i oktober 1966, ga i oppdrag til University of Colorado, å undersøke UFO problemet. Ledelsen av dette arbeidet ble gitt til den 64 år gamle prominente fysiker Dr. Edward U. Condon, som dengang arbeidet i universitetets institutt for laboratorie-astrofysikk. Kort tid etter at studiet begynte, sa Condon at hele emnet var noe tull og at rapporten ville konkludere med det. Condon hadde altså bestemt seg for konklusjonen allerede før studiet var satt ordentlig igang. Dette skapte litt røre, og medførte bl.a. at en av hovedforskerne, Dr. David Saunders, ble oppsagt. Han ga ut sin egen rapport i 1968 med tittel: “UFOs? Yes! Where the Condon Commitee Went Wrong.” 
Den 1465 sider lange Condon rapporten ble utgitt av US Air Force 9.januar 1969, og hadde tittelen: “Final Report of the Scientific Study of Unidentified Flying Objects”. Condon- rapporten var delt inn i syv seksjoner. Den mest interessante av disse var seksjon 4. Her ble alle prosjektets 59 utvalgte hovedtilfeller gått gjennom i deltalj. 23 (40%) av disse ble i rapporten katalogisert som «uidentifisert» av prosjekt-medlemmene. Selv om dette står i rapporten konluderer Condon allikevel med at «.. 21 års studie av UFO har ikke gitt vitenskapen noe ny kunnskap..»,  «... videre studier av UFO kan ikke anbefales da det ikke kan forventes at slik studie vil gi vitenskapen noen utvikling...» og «.. det er trygt å anta at intet intelligent liv utenfor vårt solsystem har noen mulighet til å besøke jorden i de neste 10000 år...». 
Denne konklusjonen er helt basert på om utenomjordisk besøk er mulig. Condon så altså ikke betydningen av bokstaven «U» i ordet UFO. Dessuten er det sterk kontrast mellom konklusjon og innholdet ellers i rapporten. De fleste vitenskapsmenn har bare lest Condons konklusjon, uten å studere resten av innholdet i rapporten. Den rapporten har siden vært en effektiv sperre for statlig finansierte forskningsprogram for UFO forskning. 
 

Et viktig steg for UFO-forskningen

I uke 40 ifjor, fra 29.september til 3.oktober, kom en gruppe  vitenskapsmenn sammen utenfor New York, for å diskutere «nåsituasjonen» på UFO-problemet. Professor Peter A. Sturrock, som ledet dette seminaret, tilhører de som har studert hele Condon-rapporten grundig, og som har reagert på  misforholdet mellom innhold og konklusjon i rapporten. Han innledet samlingen med å si at han syntes det var utrolig at en slik dårlig rapport kunne leve så lenge, og at det nå var på høy tid å ta en ny vurdering av UFO-problemet. 
Seminaret var lukket og det ble lagt stor vekt på at pressen ikke skulle vite om dette på forhånd. En av grunnene til det var at man ville gjennomføre seminaret i fred, uten pågående innblanding av pressen. Seminaret ble gjennomført ved at ca. halvparten av deltagerne skulle legge fram noen av sine undersøkelser på UFO- problemet. Den andre halvparten skulle kritisere det som ble lagt fram. På denne måten ble det en konstruktiv kritisk  gjennomgang av det fremlagte materialet. Kritikergruppen, som består av faglig tunge eksperter innen sine fagfelt, flesteparten fysikere, vil nå evaluere alt materialet og komme med sin anbefaling. Det er forventet at deres rapport vil bli ferdig i løpet av våren 1998. 
Hva som skjer videre fremover er mye avhengig av hvilken mottagelse rapporten til ”kritiker-gruppen” får i de vitenskapelige miljøer. Peter Sturrock har derfor valgt deltagerne  med omhu. 
Totalt var det 24 deltagere på seminaret, 18 av disse var fra USA og 6 fra Europa. Jeg (Erling Strand) var eneste representant fra Norge, og hørte til den halvparten som skulle legge fram materiale for kritiker-gruppen. Det var noe av resultatene fra Project Hessdalen som ble lagt fram. Det var interessant å oppdage at deltagerne diskuterte Hessdalen i pausene. Det virket som om det som jeg sa om “en automatisk målestasjon ute i felten” var blitt lagt merke til. Det skal bli interessant å se hvilken plass en slik målestasjon vil kunne få i et kommende internasjonalt UFO-prosjekt. 
Det er meningen at alt materialet som ble lagt fram for “kritiker-gruppen” også skal legges ut på web. Info om dette vil komme på hjemmesidene til SSE: http://www.jse.com/ 
De fleste av deltagerne var personer som har markert seg i “fagfeltet”. Dr. Jack Valle er vel mest kjent for sine mange bøker om UFO.  Ellers finner vi Dr. Richard Haines fra NASA, Professor Michael Swords ved Western Michigan University, Professor Robert G.Jahn som leder Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR) Lab, Dr. Hal Puthoff er i dag leder for ”Institute for advanced studies” i Austin, Texas, og driver idag forskning innen «nullpunkt energi». Jean-Jacques Velasco fra Frankrike, som er verdens eneste statsansatte UFO etterforsker. Han er ansatt ved CNES, «the French space agency». 

Previous article Next article TOC: Nr. 1, 1998 Previous Issue Next Issue About HØit
HØit Nr. 1-98


Copyright: 1998, Høgskolen i Østfold. Last Update: 01.07.98, Trond Løvereide